THỦ TỤC CHẤM DỨT KINH DOANH

THỦ TỤC CHẤM DỨT KINH DOANH

THỦ TỤC CHẤM DỨT KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNG

1 - THỦ TỤC CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, NHÓM CÁ NHÂN, CÁ NHÂN KINH DOANH CHƯA NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN :

CÁCH THỨC THỰC HIỆN :

Nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thành phần hồ sơ :

 • Văn bản đề nghĩ chấm dứt hiệu lực mã số thuế mậu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế ( bản gốc) hoặc công văn giải trình mất giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh ( nếu có)

Số lượng hồ sơ : 01 BỘ

Lưu ý :

 • Trường hợp cá nhân nộp thuế khoản bắt đầu chấm dứt kinh doanh từ ngày 01 của tháng thì được giảm thuế khoản phải nộp của tháng đó
 • Trường hợp cá nhân nộp thuế khoản chấm dứt kinh doanh không trọn tháng ( sau ngày mùng 01 của tháng) thì không được giảm thuế khoản của tháng đó.

Căn cứ pháp lý :

 • Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 hướng dẫn về việc đăng ký thuế
 • Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân lưu trú có hoạt động kinh doanh, hướng dẫn một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế số 71/2014/QH13 và nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế.

2 - THỦ TỤC CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐINH, CÁ NHÂN KHÔNG ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN :

 • Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có trách nhiệm gửi hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hoạt động đến cơ quan thuê quản lý trực tiếp để làm thủ tục chấm dứt hoạt động mã số thuế.
 • Trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại điều 40, điều 41, điều 43 thông tư 156/2016/TT-BTC ngày 6/11/2013 của bộ tài chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN :

Nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Thành phần hồ sơ :

 • Văn bản đề nghĩ chấm dứt hiệu lực mã số thuế mậu số 24/ĐK – TCT  ban hành kèm theo thông tư  95/2016/TT-BTC  ngày 28/6/2016
 • Thông báo mã số thuế ( bản gốc) hoặc công văn giải trình mất mã số thuế